PL RU EN DE

„Giżycko i Sowieck – współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego”

W dniu 30 września 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Gminą Miejską Giżycko (Polska) a Administracją Rejonu Miasta Sowietsk (Sowietsk, Federacja Rosyjska) " Giżycko i Sowieck – współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego” w ramach Program Współpracy Transgranicznej Rosja-Polska 2014-2020.


Beneficjent wiodący: Gmina Miejska Giżycko
Beneficjent: Administracja Miasta Sowieck
Całkowita wartość projektu to 1 947 652,67 EUR, w tym
Dofinansowanie projektu: 1 752 887,40 EUR
Całkowita wartość projektu po stronie Giżycka: 1 032 1467,95 EUR, w tym dofinansowanie 929 721,16 EUR (90%).
Całkowita wartość projektu po stronie Sowiecka: 915 184,72 EUR, w tym dofinansowanie 823 166,24 EUR (90%).
Czas trwania projektu: 24 miesiące
Okres realizacji projektu: 01.12.2019 -31.08.2022r.


Głównym celem wspólnego projektu Giżycka i Soviecka jest podniesienie poziomu życia mieszkańców i rozwój gospodarczy regionu w oparciu o wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego i przyrodniczego w dziedzinie turystyki. Projekt skierowany będzie do turystów odwiedzających Giżycko i Sovetsk, jak również do lokalnej ludności, która znajdzie nowe miejsca pracy w sektorze turystycznym. Realizacja projektu będzie miała charakter transgraniczny, niezbędny do promocji cennego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszarów przygranicznych.


W ramach projektu zaplanowano:
– remont muru Carnot’a (fragment muru od strony Bramy Giżyckiej do narożnika bastionów Leopold i Ludwig),
– wybudowanie oświetlenia parkowe wzdłuż muru Carnot’a od odcinku Bramy Giżyckiej do Bramy Kętrzyńskiej,
– stworzenie trasy rowerowej wokół Twierdzy Boyen i w jej otoczenia (łącznie: 5628 m, w tym ok. 3729 m to ścieżka pieszo-rowerowa oraz ok. 1899 m trasy MTB),
- pozostałe działania o charakterze nieinfrastrukturalnym, w tym: organizacja konferencji przez miasto Giżycko, postawienie tablic nawiązujących do zabytków i otoczenia znajdujących się przy trasie rowerowej, udział w tworzeniu wielojęzycznej strony internetowej, tablice informacyjne i pamiątkowe, organizacja wydarzenia – transgraniczny rajd rowerowy wokół Twierdzy oraz organizacja wyjazdu na trzy dniowy rajd transgraniczny do Sowiecka, otwarta wystawa fotograficzna nawiązująca do udziału w rajdzie, udział w konferencji zamykającej w Sowiecku, a także pozostałe działania promocyjne i koszty związane z realizacją projektu. Podobne działania przewidziane są także u partnera rosyjskiego miasta Sowieck, który planuje stworzyć kompleks rekreacyjno-turystyczny, w tym trasy pieszo-rowerowe wokół jeziora (3930 m) wraz wypożyczalnią rowerów i punktem naprawy, postawienie tablic pamiątkowych i informacyjnych, udział w rajdzie w Giżycku, uruchomienie wielojęzycznej strony internetowej związanej z tematyką projektu, organizacja trzydniowego rajdu w Sowiecku i konferencji zamykającej projekt, uruchomienie otwartej wystawy fotograficznej z rajdu a także pozostałe działania promocyjne i koszty związane z realizacją projektu.


Projekt ma charakter transgraniczny, co jest niezbędne dla współpracy w zakresie rozwoju dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego miast oraz przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności i rentowności w zakresie turystyki.


Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Polsko-Rosyjskiej Współpracy Transgranicznej 2014-2020. Za treść niniejszej publikacji odpowiedzialna jest administracja Rejonu Radzieckiego i nie odzwierciedla ona poglądów Unii Europejskiej, Federacji Rosyjskiej ani Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Polsko-Rosyjskiego 2014-2020.

Strona internetowa została przygotowana przy wsparciu finansowym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020
x